Strategisk ledelse kan betragtes som de processer, funktioner og beslutninger, der på den ene side er forbundet med fastlæggelse og opfølgning på virksomhedens overordnede mål og politikker og på den anden side er forbundet med valg, udvikling og disponering af de resurser, der skal danne grundlag for målenes realisering.

Vores deltagelse i det strategiske arbejde kan derfor bestå i, at vi hjælper med at fastsætte og sikre gennemførelsen af selskabets vision, mission, hensigtserklæring og målsætning.

Vores deltagelse i den strategisk ledelse vil derfor dreje sig om at opsætte de overordnede og langsigtede mål og foretage prioriterede indsatser med henblik på at opfylde disse. Vi betegner det som den del af ledelsesopgaven, der drejer sig om at være på forkant med udviklingen.

På det strategiske niveau handler det om at stille følgende to spørgsmål:

Hvordan vil vi nå vores vision? Hvilke mål vil vi nå?

Visionen nås gennem opstilling og samvirken af mål inden for det område, som visionen dækker. Samtidig vil vi opstille milepæle (tidsfrister) for de enkelte mål. Der skal derfor formuleres strategiske mål, rækkefølgen i målene skal fastlægges, og målene skal placeres rigtigt i forhold til hinanden.

Strategi handler således om at fokusere på de mere langsigtede perspektiver – vi anvender ofte en tidshorisont på omkring 5 år.